Nyheter & Event

9 januari 2020

ÖPPET FÖR VAL TILL SM#3!

Det är nu öppet att kandidera och nominera för poster till SM#3 på Sektionen för Medieteknik. Det är enkelt att kandidera till en post på sektionen och all info finns nedan. Skicka in din kandidatur eller nominering via Valberedningens formulär eller maila direkt till val@medieteknik.com.

Till SM#3 är det i år bara en post som finns att söka och det är en valberedd post. Du kan kandidera till en post ända fram till onsdagen den 29/1 kl 23.59. Nomineringsstopp äger rum två dagar innan kandidaturstopp, alltså måndagen den 27/1 kl 23.59. Du kandiderar eller nominerar lättast genom att fylla i vårt formulär: http://bit.ly/SM3_2020 eller genom att maila direkt till val@medieteknik.com.

Kandidaturen ska ligga på mellan 50 och 250 ord och vi i Valberedningen ser gärna att följande finns med:

- Ditt namn och vilken post du söker.
- Varför du intresserar dig för posten i fråga.
- Vad som gör att just du kommer vara en bra kandidat för posten.
- Kontaktinformation till dig via mail.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen.

Det går även bra att nominera folk och då ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:

- Namn på den du nominerar och till vilken post
- En kort motivation.
- Om du vill vara anonym eller inte.

Att bli valberedd:

Så vad innebär det att bli valberedd av valberedningen? Alla poster på sektionen valbereds inte vilket gör att det egentligen finns två olika sätt för att kandidera till sektionen. Om du önskar söka en post som valbereds så förväntas du skicka in en kandidatur till valberedningen senast onsdagen den 29/1 kl. 23.59. Valberedning kommer sen kontakta dig för att boka in en intervju som i sin tur kommer leda till ett omdöme om hur du skulle passa på posten.

Om du inte skulle skicka in någon kandidatur alls eller för sent så kommer du inte att kunna ta del av valberedningsprocessen. Om du som kandidat inte blivit valberedd så måste Sektionsmötet godkänna din kandidatur på plats under Sektionsmötet. Detta görs genom att åberopa "att öppna för fri nominering".

Om du har frågor om detta kontakta valberedningen via vår mail val@medieteknik.com.

Poster som valbereds inför SM#3:

- Projektledare för Branschadagen

Om du vill få mer information om vad posten innebär så finns postbeskrivningar länkade under inlägget.

Till SM#3 finns inga ej valberedda poster att söka och den beskrivningen är därför inte medtagen.

_____________________________________________________________________________________________________________

It’s now open to candidate for officals positions for chapter meeting #3 at the Section of Media Technology. It’s easy to apply for a position in the section and you can find all the info below. Submit your candidacy or nomination via the Nomination Committee's form: http://bit.ly/SM3_2020 or send an email directly to val@medieteknik.com. Last day to candidate for a position is Wednesday 29/1 at 23.59. The deadline for nominations is two days before the candidacy-stop and is therefore Monday 27/1 at 23.59.

As of today, you who wish to apply for a position in the section, can apply by submitting a candidacy of between 50 and 250 words. In the candidature, we in the Nomination Committee would like to see the following included:

- Your name and the post you are applying for.
- Why you are interested in the position
- Why you will be a good candidate for the post.
- Contact information to you via mail.

Please note that you must be a member of the Media Technology section in order to apply for a position in the section.

You can also nominate someone. In the nomination, we in the Nomination Committee would like to see the following included:

- Name of the person you nominate and to which position
- A short motivation.
- Whether you want to be anonymous or not.

To apply for a prepared position:

So what does it mean to be prepared by the Nomination Committee? Not all the positions in the section are prepared, which means that there are two different ways to run for the selection. If you wish to apply for a post that is being prepared, you are expected to submit a nomination to the Nomination Committee no later than Wednesday, 29/1 at. 23:59. If you don’t do this, you will not be able to take part in the process by the Nomination Committee. If you, as a candidate, don’t want to be prepared by the Nomination Committee, the chapter meeting must approve your candidacy in place during the chapter meeting. This is done by invoking "open for free nomination".

If you have any questions about this, please contact the Nomination Committee via our email val@medieteknik.com.

Prepared positions:

- Project Manager for the Work Fair

If you need more information about the position you can look at the end of this post.

For SM#3 there are no non-prepared positions to candidate for.

Bild för Mimmi Andreasson

Mimmi Andreasson

Klubbmästare

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.