Nyheter & Event

30 mars 2020

ÖPPET FÖR VAL TILL SM#4!

Det är nu öppet att kandidera för poster till SM#4 på Sektionen för Medieteknik. Det är enkelt att kandidera till en post på sektionen och all info kommer finnas nedan. Skicka in din kandidatur eller nominering via Valberedningens formulär eller maila direkt till val@medieteknik.com.

Det är nu öppet att kandidera till de poster som skall valberedas fram till söndagen den 19/4, skicka in din kandidatur senast kl 23.59 via vårt formulär: bit.ly/SM4_2020 eller direkt till val@medieteknik.com. Kandidaturstopp för ej valberedda poster en dag innan sektionsmötet äger rum, alltså fredagen den 8/5 kl 23.59. Nomineringsstopp är två dagar innan kandidaturstopp och är därför fredagen den 17/4 kl 23.59.

Från och med idag kan du som önskar söka en post på sektionen, kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 150 och 400 ord. I kandidaturen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:

- Ditt namn och vilken post du söker.
- Varför du intresserar dig för posten i fråga.
- Vad som gör att just du kommer vara en bra kandidat för posten.
- Kontaktinformation till dig via mail.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen.

Du kan även nominera någon. För nomineringar till samtliga poster gäller det att nomineringsstopp äger rum den 17/4 kl 23.59. I nomineringen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:

- Namn på den du nominerar och till vilken post
- En kort motivation.
- Om du vill vara anonym eller inte.

Att bli valberedd:

Så vad innebär det att bli valberedd av valberedningen? Alla poster på sektionen valbereds inte vilket gör att processen efter att du kandiderat ser lite olika ut. Om du önskar söka en post som valbereds (se listan på dessa nedan) så förväntas du skicka in en kandidatur till valberedningen senast söndagen den 19/4 kl. 23.59. Om du inte skulle göra detta så kommer du inte att kunna ta del av valberedningsprocessen. Om du som kandidat inte blivit valberedd så måste Sektionsmötet godkänna din kandidatur på plats under Sektionsmötet. Detta görs genom att åberopa "att öppna för fri nominering".

När du kandiderat till en valberedd post så kommer du få mer information om hur processen kommer att se ut via mail. Eftersom situationen ser ut som den gör i nuläget så kommer alla intervjuer hållas online, men mer info kommer till den som kandiderar. Om du har frågor om detta kontakta valberedningen via vår mail val@medieteknik.com.

Poster som valbereds:

- Ordförande
- Kassör
- Ledamot för Utbildningsfrågor
- Ledamot för Studiesociala frågor
- Ledamot för Näringsliv och kommunikation
- 2 st Klubbmästare
- Kommunikatör
- Upp till 2 st Näringslivsansvarig(a)
- Studienämndsordförande (SNO)
- Programansvarig student (PAS)
- Sektionslokalsansvarig
- Direqteur
- Internationell Samordnare

Att inte valberedas:

Om den post som du tagit intresse för inte valbereds så behöver Valberedningen få in din skriftliga kandidatur senast en dag innan sektionsmötet, alltså den 8/5 kl 23.59 genom vårt formulär eller via vår mail val@medieteknik.com. Detta gäller om du vill bli presenterad som kandidat av Valberedningen under sektionsmötet. Det går även bra att kandidera på plats under sektionsmötet till en ej valberedd post.

Om du önskar att din kandidatur återfinns i Valkompassen, det dokument som skickas ut tillsammans med handlingarna för mötet, så önskar valberedningen att din kandidatur skickats till oss senast den 19/4 kl 23.59, alltså samma deadline som för poster som valbereds. Du kommer inte att gå igenom någon valprocess för posterna som återfinns nedanför förutom en presentation på sektionsmötet.

Poster som inte valbereds:

- 2 st revisorer
- Valberedningens Ordförande
- 3 st valberedare
- Spexmästare
- Medielabbets Ordförande
- Fotogruppsansvarig
- 1 eller flera UrspÅrare
- Idrottsnämndsordförande

Om du vill ha mer info om alla poster finns funktionärsbeskrivningen länkad under inlägget.

_____________________________________________________________________________________________________________

It’s now open to candidate for officals positions for chapter meeting #4 at the Section of Media Technology. It’s easy to apply for a position in the section and you can find all the info below. Submit your candidacy or nomination via the Nomination Committee's form: bit.ly/SM4_2020 or send an email directly to val@medieteknik.com. Last day to candidate for a prepared position is Sunday 19/4 at 23.59 and for a non-prepared position one day before the chapter meeting takes place, i.e. Friday 8/5 at 23.59. The deadline for nominations is two days before the candidacy-stop and is therefore Friday 17/4 at 23.59.

As of today, you who wish to apply for a position in the section, can apply by submitting a candidacy of between 150 and 400 words. In the candidature, we in the Nomination Committee would like to see the following included:

- Your name and the post you are applying for.
- Why you are interested in the position
- Why you will be a good candidate for the post.
- Contact information to you via mail.

Please note that you must be a member of the Media Technology section in order to apply for a position in the section.

You can also nominate someone. For nominations to all positions, the nomination-stop will take place on 17/4 at 23.59. In the nomination, we in the Nomination Committee would like to see the following included:

- Name of the person you nominate and to which position
- A short motivation.
- Whether you want to be anonymous or not.

To apply for a prepared position:

So what does it mean to be prepared by the Nomination Committee? Not all the positions in the section are prepared, which means that there are two different ways to run for the selection. If you wish to apply for a post that is being prepared (see list below), you are expected to submit a nomination to the Nomination Committee no later than Wednesday, 19/4 at. 23:59. If you don’t do this, you will not be able to take part in the process by the Nomination Committee. If you, as a candidate, don’t want to be prepared by the Nomination Committee, the chapter meeting must approve your candidacy in place during the chapter meeting. This is done by invoking "open for free nomination".

Due to the situation all interviews will be held online, more information will be sent to the candidates. If you have any questions about this, please contact the Nomination Committee via our email val@medieteknik.com.

Prepared positions:

- President
- Treasurer
- Commissioner for Educational Questions
- Commissioner for Study Social Questions
- Commissioner for Business and Communication
- 2 Klubbmästare (MKM)
- Communicator
- 1 or 2 Operators for the Business Relations Committee
- Study Board Chairmen (SNO)
- Program Responsible Student (PAS)
- Responsible of the Chapter Hall
- Direqteur
- International Coordinator

To apply for a non-prepared position:

If the position you have taken an interest in is not being prepared, the Nomination Committee needs your written candidacy no later than one day before the chapter meeting, i.e. on 8/5 at 23:59 through our form or via our mail val@medieteknik.com. This applies if you want to be presented as a candidate by the Nomination Committee during the chapter meeting. It is also possible to apply for a position during the chapter meeting to a non-prepared position.

If you want your candidacy to be found in the Valkompassen, the document that is sent out together with the acts for the meeting, then the Nomination Committee needs your candidature to be sent to us by 19/4 at 23.59, i.e. the same deadline as for prepared positions. You will not go through a selection process for the positions found below beyond a presentation at the chapter meeting.

Non-prepared positions:

- 2 Auditors
- President of the Election Committee
- 3 members of the Election Committee
- Spexmästare
- President of the Media Lab
- Responsible of the Photo Group
- 1 or more UrspÅrare
- President of the Athletic Board

Bild för Mimmi Andreasson

Mimmi Andreasson

Klubbmästare

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.