Nyheter & Event

29 oktober 2020

ÖPPET FÖR VAL TILL SM#2!

Det är nu öppet att kandidera för poster till SM#2 på Sektionen för Medieteknik. Det är enkelt att kandidera till en post på sektionen och all info kommer finnas nedan. Skicka in din kandidatur eller nominering via Valberedningens formulär (länkat nedan) eller maila direkt till val@medieteknik.com.

[English below]

Från och med idag kan du som önskar söka en post på sektionen. Det är öppet att kandidera till de poster som skall valberedas fram till onsdagen den 18/11, skicka in din kandidatur senast kl 23.59 via vårt formulär: https://bit.ly/37QpASF eller direkt till val@medieteknik.com. Kandidaturstopp för ej valberedda poster är en dag innan sektionsmötet äger rum, alltså måndagen den 7/12 kl 23.59. Nomineringsstopp är två dagar innan kandidaturstopp och är därför måndagen den 16/11 kl 23.59.

Kandidera genom att skicka in en kandidatur på mellan 150 och 400 ord. I kandidaturen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:
- Ditt namn och vilken post du söker.
- Varför du intresserar dig för posten i fråga.
- Vad som gör att just du kommer vara en bra kandidat för posten.
- Kontaktinformation till dig via mail.

Observera att du måste vara medlem i Sektionen för Medieteknik för att få söka en post på sektionen. Postbeskrivningar för alla poster återfinns längst ner på sidan under länkar.

Du kan även nominera någon. För nomineringar till samtliga poster gäller det att nomineringsstopp äger rum den 16/11 kl 23.59. I nomineringen ser vi i Valberedningen gärna att följande finns med:
- Namn på den du nominerar och till vilken post
- En kort motivation.
- Om du vill vara anonym eller inte.

Att bli valberedd:
Så vad innebär det att bli valberedd av valberedningen? Alla poster på sektionen valbereds inte vilket gör att det egentligen finns två olika sätt för att kandidera till sektionen. Om du önskar söka en post som valbereds (se listan på dessa nedan) så förväntas du skicka in en kandidatur till valberedningen senast onsdag den 18/11 kl. 23.59. Om du inte skulle göra detta så kommer du inte att kunna ta del av valberedningsprocessen. Om du som kandidat inte blivit valberedd så måste Sektionsmötet godkänna din kandidatur på plats under Sektionsmötet. Detta görs genom att åberopa "att öppna för fri nominering".

Om du har frågor om detta kontakta valberedningen via vår mail val@medieteknik.com.

Poster som valbereds:
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Webmaster
- 3 st Öfverphös varav en eko-phös (ÖPH)
- Studerandeskyddsombud (STURE)
- Jämlikhets- och mångfaldsombud (JämO)
- Internationell Samordnare

Att inte valberedas:
Om den post som du tagit intresse för inte valbereds så behöver Valberedningen få in din skriftliga kandidatur senast en dag innan sektionsmötet, alltså den 7/12 kl 23.59 genom vårt formulär: https://bit.ly/37QpASF eller via vår mail val@medieteknik.com. Detta gäller om du vill bli presenterad som kandidat av Valberedningen under sektionsmötet. Det går även bra att kandidera på plats under sektionsmötet till en ej valberedd post.

Om du önskar att din kandidatur återfinns i Valkompassen, det dokument som skickas ut tillsammans med handlingarna för mötet, så önskar valberedningen att din kandidatur skickats till oss senast den 18/11 kl.23.59, alltså samma deadline som för poster som valbereds. Du kommer inte att gå igenom någon valprocess för posterna som återfinns nedan bortom en presentation på sektionsmötet.

Poster som inte valbereds:
- Qulturnämndsordförande
- 3 st Valberedare
- Öfversångledare
- Ljud- och ljustekniker
- MästerKocken
- Fanbärare*
- Vice fanbärare*
- Studienämndsordförande (SNO) - vt 2021**

* Man kan endast bli nominerad till posten som Fanbärare eller Vice Fanbärare, det krävs alltså att du blir nominerad till posten innan du själv kan skicka in en kandidatur.
**. Eftersom valet av Studienämndsordförande (SNO) är ett fyllnadsval blir posten inte valberedd och man sitter endast under vt. 2021
_____________________________________________________________________________________________________________

It’s now open to candidate for officals positions for chapter meeting #2 at the Section of Media Technology. It’s easy to apply for a position in the section and you can find all the info below. Submit your candidacy or nomination via the Nomination Committee's form: https://bit.ly/37QpASF or send an email directly to val@medieteknik.com. Last day to candidate for a prepared position is Wednesday 25/11 at 23.59 and for a non-prepared position one day before the chapter meeting takes place, i.e. Monday 7/12 at 23.59. The deadline for nominations is two days before the candidacy-stop and is therefore Monday 16/11 at 23.59.

As of today, you who wish to apply for a position in the section, can apply by submitting a candidacy of between 150 and 400 words. In the candidature, we in the Nomination Committee would like to see the following included:
- Your name and the post you are applying for.
- Why you are interested in the position
- Why you will be a good candidate for the post.
- Contact information to you via mail.

Please note that you must be a member of the Media Technology section in order to apply for a position in the section. Descriptions for all positions can be found at the end of the page under links.

You can also nominate someone. For nominations to all positions, the nomination-stop will take place on 16/11 at 23.59. In the nomination, we in the Nomination Committee would like to see the following included:
- Name of the person you nominate and to which position
- A short motivation.
- Whether you want to be anonymous or not.

To apply for a prepared position:
So what does it mean to be prepared by the Nomination Committee? Not all the positions in the section are prepared, which means that there are two different ways to run for the selection. If you wish to apply for a post that is being prepared (see list below), you are expected to submit a nomination to the Nomination Committee no later than Wednesday, 18/11 at. 23:59. If you don’t do this, you will not be able to take part in the process by the Nomination Committee. If you, as a candidate, don’t want to be prepared by the Nomination Committee, the chapter meeting must approve your candidacy in place during the chapter meeting. This is done by invoking "open for free nomination".

If you have any questions about this, please contact the Nomination Committee via our email val@medieteknik.com.

Prepared positions:
- Vice president
- Secretary
- Webmaster
- 3 Öfverphös, where one is eko-phös (ÖPH)
- Student Safety Officer (STURE)
- Equality and Diversity Representative (JämO)
- International Coordinator

To apply for a non-prepared position:
If the position you have taken an interest in is not being prepared, the Nomination Committee needs your written candidacy no later than one day before the chapter meeting, i.e. on 7/12 at 23:59 through our form: https://bit.ly/37QpASF or via our mail val@medieteknik.com. This applies if you want to be presented as a candidate by the Nomination Committee during the chapter meeting. It is also possible to apply for a position during the chapter meeting to a non-prepared position.

If you want your candidacy to be found in the Valkompassen, the document that is sent out together with the acts for the meeting, then the Nomination Committee needs your candidature to be sent to us by 18/11 at 23.59, i.e. the same deadline as for prepared positions. You will not go through a selection process for the positions found below beyond a presentation at the chapter meeting.

Non-prepared positions:
- President of the culture board
- 3 members of the Nomination Committee
- Songleader
- Sound and Light Techniques
- Master Chef
- Standard-bearer *
- Vice Standard-bearer *
- President of Student Educational Committee (SNO) - vt 2021 **

* You can only be nominated for the position as Standard-bearer or Vice Standard-bearer, which means that you must be nominated for the position before you can submit a candidacy by yourself.
** As the selection of the President of the Student Educational Committee is an extra-selection, the post will not be prepared by the Nomination Committee.

Bild för Webmaster

Webmaster

Kommentera

Genom att skicka detta formulär, accepterar du Molloms sekretesspolicy.